Na poniższym rysunku przedstawiono jeden z etapów translacji

Pobierz

3 pkt.. P F Zadanie 2. .. Może ono zachodzić na jeden z trzech podstawowych sposobów: fuzja - zachodzi w .Zadanie 14.. Na poszczególnych etapach prędkość ma stałą wartość.. Odpowiedź uzasadnij.Rozpoznaj i podaj nazwę jednego z dwóch ważnych dla funkcji tRNA miejsc oznaczonych na poniższym schemacie liczbą 1 oraz określ jaką rolę spełnia to miejsce w cząsteczce tRNA.. Korzystając z rysunku, dokonaj korekty poniższych zdań, wykreślając w każdym z nich określenie nieprawdziwe.. Uzyskana liczba pkt 10.. (2 pkt) Na poniższym schemacie przedstawiono przemiany węglowodanów w wątrobie człowieka.Na poniższym schemacie przedstawiono przemiany węglowodanów w wątrobie człowieka.. A) prawda B) fałsz Zadanie 2.. BIOLOGIA dla LO poziom rozszerzony - ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ z egzaminu dla LO - to wszystko znajdziecie na naszej stronie.. w jednym z miejsc układu hormonalnego.. (0 - 1) Zaznacz, jak zmieni się stężenie karboksylazy rybulozo-1,5-bifosforanowej (A-B) w stromie chloroplastu, jeśli nastąpi spadek zawartości dwutlenku węgla z 1% do 0,003%.. Biologia - Matura Marzec 2021, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 2.. Zadanie 2.1.. (0-1) Podaj, jakie procesy zachodzą w miejscach zaznaczonych na rysunku jako í, î i ï. Określ, w ilu miejscach w trakcie przedstawionego podziału zaszło zjawisko crossing-over..

Na poniższym rysunku przedstawiono jeden z etapów translacji.

Oceń czy poniższe stwierdzenia dotyczące rybosomów w komórkach eukariotycznych są prawdziwe.. 1.U niektórych organizmów w jednej komórce mogą występować jądra mające różną informację genetyczną.. A) prawda B) fałsz 3. .. pełnionych podczas translacji przez poszczególne miejsca funkcyjne rybosomu, przyporządkuj ze schematu ich odpowiednie oznaczenia wybrane spośród: E, P lub A.. Na poniższym rysunku przedstawiono jeden z etapów translacji.. Podaj, która z przemian oznaczonych od 1 do 3 powinna zachodzić podczas stosowania diety: a) ubogiej w węglowodany 2 b) bogatej w węglowodany, których ilość przez dłuższy czas przekraczała dzienne zapotrzebowanie energetyczne 3 Zadanie 17.. Zadanie 8 (2 pkt) Rysunki ilustrują ruch przepon y i klatki pier - sio wej podczas wdechu i wydechu.. 1. powstanie dwóch potomnych cząsteczek DNANa rysunku przedstawiono jeden z typów aglomeracji Zapisz nazwę typu aglomeracji przedstawionego na rysunku Następnie podaj przykłady aglomeracji tego typu znajdującej się w Polsce .Daje naj.. a) Uzupełnij tabelę, wpisując genotypy i fenotypy osobników pokolenia F1 ustalone na podstawie przedstawionych wyników.. (1 pkt)Na poniższym wykresie przedstawiono zależność prędkości od czasu v (t) dla ciała poruszającego się ruchem prostoliniowym złożonym, który składa się z trzech etapów..

Na schemacie przedstawiono jeden z etapów fotosyntezy - cykl Calvina.

5 pkt.. (0-5) Na poniższym rysunku przedstawiono jeden z etapów translacji.U niektórych organizmów w jednej komórce mogą występować jądra mające różną informację genetyczną.. Zadanie 8.1. .. Na rysunku przedstawiono metodę analizy .Strona główna Zadanie zadanie - biologia 1493 Komórka - budowa i funkcjonowanie Schematy, wykresy i tabele Zadania krótkiej odpowiedzi, podaj/określ Zadania zamknięte (Prawda/Fałsz, Tak/Nie, testowe itd.). Zadanie 4.. Uwzględnij wszystkie etapy.Trwa matura 2015.. Wytwarza białe, lepkie jagody, zjadane przez ptaki i przenoszone z drzewa na drzewo.. Na podstawie analizy przedstawionych po-niżej etapów wentylacji płuc podaj, czy opi-sują one wdech .wyniki przedstawiono na poniższym rysunku.. Question from @reszczynskanikola9 - BiologiaNa rysunku przedstawiono jemiołę Viscum album.. Z nami sprawdzicie, jak poszła .Na dwóch grupach roślin (1 i 2) przeprowadzono doświadczenie, majce na celu wykazanie, ą że CO2 jest konieczny do procesu fotosyntezy.. Na poniższym rysunku przedstawiono jeden z etapów translacji.. Z nasion kiełkują siewki.. 5 z 26 NEURON - matura z biologii Zadanie 3.2.. Literami: E, P i A zaznaczono trzy miejsca funkcyjne rybosomu.Na poniższym rysunku przedstawiono jeden z etapów translacji..

Biologia - poziom rozszerzony ... Na rysunku przedstawiono przebieg translacji.

Liczby 15 oraz 21 oznaczają numery par chromosomów homologicznych w kariotypach tych osób.. PRZYKŁADOWA .W takich odczynach enzymy mają największą aktywność.. Dopasuj opisy (1-6) przebiegu replikacji DNA do odpowiednich etapów tego procesu (A-C).. źródło: .. Podaj nazwę przedstawionego na schemacie etapu mejozy.. Literami: E, P i A zaznaczono trzy miejsca funkcyjne rybosomu.. (0-1) Podaj nazwę aminokwasu oznaczonego na rysunku literą X.Na rysunku przedstawiono cykl życiowy jednego z krążkopławów.. Nasiona przyklejają się do gałęzi.. Przebieg dowiadczenia przedstawiono ś na rysunku (zaprezentowano tylko pojedyncze rośliny z każdej grupy).. Istnieją komórki, które prawidłowo funkcjonują i dzielą się, pomimo że nie mają jądra komórkowego.. Literami: E, P i A zaznaczono trzy miejsca funkcyjne rybosomu.Strona 4 z 77 EBIP-R0_Q00 Zadanie 2.. Jemioła jest półpasożytem o skórzastych, zimozielonych liściach, występującym głównie na drzewach liściastych.. Na podstawie: J. Müller, L. Palka, Obserwacje i doświadczenia w nauczaniu biologii, Warszawa 1988.Uzasadnij za pomocą jednego ar gumentu na - stępujące stwierdzenie: W szystkie zasta wki w układzie krążenia pełnią podobne funkcje.. Question from @Izabela99985 - Gimnazjum - Geografia Na rysunku przedstawiono geometryczną interpretację jednego z niżej zapisanych układów równań.Wskaż ten układ..

Na poniższym rysunku przedstawiono trzy pary różnych chromosomów w kariotypie trzech osób.

Na poniższym rysunku przedstawiono jeden z etapów translacji.. Kategoria: Budowa i funkcje komórki Ekspresja informacji genetycznej Typ: Podaj/wymień Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Na poniższym rysunku przedstawiono jeden z etapów translacji.. 3 8 Egzamin maturalny z biologii Poziom podstawowy Zadanie 16.. Literami: E, P i A zaznaczono trzy miejsca funkcyjne rybosomu.Mar 11, 2021Na poniższym rysunku przedstawiono jeden z etapów translacji.. b) Wśród A-D zaznacz wniosek wynikający z przedstawionych wyników badań.Najbardziej ogólny schemat przedstawiony jest na poniższym rysunku: Znaczenie poszczególnych etapów przedstawia się następująco: Adsorpcja - proces przylegania wirusa do powierzchni komórki - jest oczywiście niezbędnym wstępem do zakażenia.. Literami: E, P i A zaznaczono trzy miejsca funkcyjne rybosomu.. Literami: E, P i A zaznaczono trzy miejsca funkcyjne rybosomu.. Istnieją komórki, które prawidłowo funkcjonują i dzielą się, pomimo że nie mają jądra komórkowego.. Narysuj wykres zależności drogi od czasu s (t) dla ruchu tego ciała.. Nr zadania Wypełnia Maks. liczba pkt egzaminator!. Zadanie 2.1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt