Wodorotlenek potasu karta charakterystyki poch

Pobierz

Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i obszarów zamkniętych.KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska .. Karty Charakterystyki dostępne są na 1/10.. Nasi pracownicy służą jako pojedynczy punkt kontaktowy dla całej naszej organizacji i zapewniają dostęp do międzynarodowej sieci producentów chemii, którzy potrafią zaspokoić wszystkie potrzeby w zakresie chemii.KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska .. Karty Charakterystyki dostępne są na 1/8.. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.. Zasada przeszukiwania zbioru jest bardzo prosta: w poniższych polach należy wpisać kryteria wyszukiwania, nacisnąć "Szukaj" i z otrzymanej listy wybrać dla żądanej pozycji odpowiednią wersję karty poprzez "kliknięcie" na link z dostępną wersją .Potasu wodorotlenek LD50 doustnie szczur 333 mg/kg Działanie żrące / drażniące na skórę Powoduje poważne oparzenia skóry.. Podchodzić do uwolnienia z .KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska ..

Potasu wodorotlenek r-r 45% OCZ.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.. FP Inne zagrożenia nie : odzwierciedlone w klasyfikacji Niedostępne.Odczynniki Acros Organics.. Oferta firmy skierowana jest do wielu placówek zajmujących się badaniami laboratoryjnymi.potasu wodorotlenek WE: 215-181-3 CAS: 1310-58-3 Indeks: 019-002-00-8 Nr rej.. Uwaga!KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska .. Karty Charakterystyki dostępne są na 1/9.. Potasu chlorek CZDAWODOROTLENEK WAPNIA, BHP KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ.. Amonu chlorek CZDA Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione są wymienione w sekcji 8.. 3-5 D-76185 Karlsruhe Niemcy Telefon: +49 (0) 721 - 56 06 0 Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149 e-mail: Strona www: Kompetentna osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki: Department Health, Safety and EnvironmentKarta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Aceton ≥99,5 %, do syntezy numer artykułu: 5025 Polska (pl) Strona 5 / 21.. Producent: Dostawca:KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska ..

Potasu wodorotlenek CZDA, ODCZ.

Środki pierwszej pomocy 4.1 Opis środków pierwszej pomocyPrzez przewód pokarmowy Działa szkodliwie po połknięciu.. Nazwa chemiczna: Wodorotlenek wapnia [wapno gaszone] Wzór konstytucyjny: Ca(OH) 2.. Strona 1/5.. Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy Powoduje poważne oparzenia i uszkodzenia oczu.KARTA CHARAKTERYSTYKI WODOROTLENEK POTASU Data sporządzenia: 2002-09-19 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 4 SEKCJA 1.. Wzór sumaryczny: H 2 CaO 2.. Podchodzić do uwolnienia z wiatrem.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA .. Pobierz cały dokument wodorotlenek.wapnia.bhp.karta.doc Rozmiar 114 KB: Fragment dokumentu: 1.. Acros Organics to marka, która oferuje wysokiej jakości odczynniki i wiele innych produktów niezbędnych do przeprowadzania reakcji chemicznych czy nawet produkcji leków.Wśród nich znajdują się substancje organiczne i chemiczne.. Kontakt ze skórą Powoduje poważne oparzenia skóry.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI.. Odważka analityczna potasu wodorotlenek 0,1 mol/l (0,1 N) Nr katalogowy: .-746823165; Przeznaczenie / zastosowanie: odczynnik analityczny lub chemikalia do syntez.. 1A, H314 Pełny tekst zwrotów wskazujących zagrożenie (H) przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. .. POCH S.A. Karta Charakterystyki Substancji/Preparatu..

Odważka analityczna potasu wodorotlenek 0,1 mol/l (0,1 N) 6.

SEKCJA 4.. Ból, podrażnienie, zaczerwienienie.. 1A, H314 Pełny tekst zwrotów wskazujących zagrożenie (H) przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16.Potasu wodorotlenek WE: 215-181-3 CAS: 1310-58-3 Indeks: 019-002-00-8 Nr rej.. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Ganc Patrycja- 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) śmy gotowi pomóc Ci wdrożyć wszystkie aspekty odpowiednich wymogów prawa i bezpieczeństwa.. Numer katalogowy :739740114 Inne zagrożenia nie : .. Karty Charakterystyki dostępne są na 4/9.. Inne zagrożenia nie : odzwierciedlone w klasyfikacji Niedostępne.Karty Charakterystyki dostępne są na 3/10 Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji .1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Carl Roth GmbH + Co KG Schoemperlenstr.. Potasu wodorotlenek CZDA, ODCZ..

TitraFix(TM) odważka analityczna potasu wodorotlenek 1 mol/l (1 N) .

Karty Charakterystyki dostępne są na 3/9.. FP 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Wynieść pojemniki z obszaru rozlania.. Sodu pirosiarczyn CZDA (Disiarczan(IV) disodu) Wynieść pojemniki z obszaru rozlania.. Dolegliwości jelitowo - żołądkowe, bóle brzucha.. Postępowanie w przypadku niezamierzonego .główna / karty charakterystyki: Prezentujemy nowy zbiór Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych zgodnych z aktualnymi Ustawami.. 4.3Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Informacje dla lekarza Leczyć objawowo.1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.. Nazwa substancji : WODOROTLENEK POTASU Wzór chemiczny : KOH Numer CAS : 1310-58-3 Oznakowanie WE : 215-181-3 Numer indeksowy : 019-002-00-8 Numer rejestracji : 01 .KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska .. Karty Charakterystyki dostępne są na 1/10.. Potasu jodek CZDA Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione są wymienione w sekcji 8 .KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Data wydania: 01.11.2015 r. Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 i załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.Karta charakterystyki substancji chemicznej - sodu_wodorotlenek_v11 Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 1 of 8 Data utworzenia: 2004/08/01KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska .. Potasu chlorek CZDA:01--0018 Odczynnik..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt